علمی- پژوهشی: مناسبات سیاسی حسنیان و زیدیان
103 بازدید
محل نشر: مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای تاریخی دانشگاه اصفهان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
مطابق برخي شواهد، بزرگان بني حسن از قرن دوم در تکاپوي کنار زدن امويان و دست¬يابي به رهبري مسلمانان بودند؛ اما عباسيان ازآنان پيشي گرفتند و بر شايستگي خود بر خلافت تأکيد کردند. حسنيان که در اين مدت صاحب پيرواني شده بودند، حکومت آنان را نامشروع خوانده و فعاليت سياسي خود را ادامه دادند. از طرفي زيديان، پس ازدو قيام نخست خود، در قلمرو انديشه سياسي-مذهبي¬شان و براي ادامه دادن به جريان قيام¬هاي شيعي، با نفس¬زکيه بيعت کردند. ثمره حمايت زيديان از رهبران حسني در قرن دوم، پنج قيام مهم برضد عباسيان بود. نوشته حاضر با هدف دست¬يابي به چگونگي مناسبات سياسي-مذهبي اين دو گروه و با روش توصيفي- تحليلي، ابتدا به پيشينه مناسبات فرهنگي، اجتماعي و سياسي آنان مي¬پردازد و سپس تحليلي در تعاملات آنان در قيام¬هاي ياد شده ارائه مي¬دهد. نتايج تحقيق حاکي از آن است که مناسبت زيديان و حسنيان در دو نمود همگرايي و واگرايي قابل پيگيري است و نشان از دو جريان مستقل و به هم آميخته دارد.
آدرس اینترنتی